11 grudnia 2015

Komunikat prasowy

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama, Tata i Dzieci” – oficjalnie zarejestrowana przez Komisję Europejską

11 grudnia br. Komisja Europejska zarejestrowała nową Europejską Inicjatywę Obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”. Oznacza to, że inicjatywa może być kontynuowana w treści i formie zaproponowanej przez Komitet Obywatelski we wniosku o rejestrację, złożonym 15 października.

Komitet Obywatelski „Mama, Tata i Dzieci” przyjął tę decyzję z wielką radością. Komisja Europejska uznała bowiem, że zaproponowane środki – tj. definicja małżeństwa wyłącznie jako związku między mężczyzną i kobietą oraz definicja rodziny jako opartej na małżeństwie i/lub pokrewieństwie – wchodzą w zakres kompetencji UE i są zgodne z podstawowymi wartościami UE.

Konieczność przyjęcia definicji, na którą wszystkie Państwa Członkowskie mogłyby się zgodzić, stała się widoczna w ub. tygodniu, kiedy Państwa Członkowskie odrzuciły propozycję Komisji dotyczącą nowego rozporządzenia UE w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych. Przyczyną odrzucenia była obawa, że zaproponowane rozwiązanie zmusi poszczególne kraje do nadania mocy prawnej pojęciu „małżeństwa”, stojącego w radykalnej sprzeczności z ich krajowym porządkiem publicznym.

Inicjatywa obywatelska „Mama, Tata i Dzieci” daje obywatelom europejskim możliwość wypowiedzenia się na temat bliski ich sercu. Prawo winno respektować powszechną ludzką rzeczywistość: małżeństwo i rodzina tworzą bezpieczne i stabilne środowisko, w którym dzieci mogą dorastać zarówno z ojcem jaki i z matką. To jest najlepsze dla nich rozwoju – jak to zostało uznane przez Międzynarodową konwencję o prawach dziecka. Tym samym jest to również najlepsze dla społeczeństwa.

Obywatele UE nie mogą jeszcze oficjalnie poprzeć inicjatywy, ponieważ elektroniczny system zbierania podpisów nie jest jeszcze gotowy. Komitet poinformuje o otwarciu możliwości składania podpisów pod inicjatywą. Natomiast już od dziś wszystkie organizacje i osoby chcące wesprzeć inicjatywę są zaproszone do kontaktu i współpracy.

Krajowy Komitet Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej stworzyły polskie organizacje: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej oraz Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.